Klauzula informacyjna RODO

Odpowiedź MEN w sprawie rekrutacji do LO

Szanowna Pani Dyrektor, w odpowiedzi na pytanie przesłane  do Ministerstwa Edukacji Narodowej drogą elektroniczną, dotyczące kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, uprzejmie informuję, że we wrześniu 2020 r.

absolwenci branżowej szkoły I  stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (po gimnazjum) mogą zostać przyjęci do klasy II dotychczasowego trzyletniego LO dla dorosłych, jeśli taka klasa w danej szkole istnieje. Zgodnie z art. 141 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe[1]: ?kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do  klasy II  publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?.

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe[2]  na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych ? w  tym roku szkolnym funkcjonować będzie jeszcze klasa II i III tej szkoły.

W związku z powyższym, osoby, które posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, będą mogły zostać przyjęte do  klasy II  trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jeszcze tylko w roku szkolnym 2020/2021. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 osoby te będą mogły zostać przyjęte do klasy II utworzonego z dniem 1  września 2019  r., na podstawie art. 183 ww. ustawy, czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Całość PISMA

Add comment

Security code Refresh