Informator o zawodach

Kategoria: Rekrutacja

Branża pomocy społecznej (SPO)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja

SPO.01.  Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej  

Czas trwania:  1 rok (2 semestry)

Forma: zaoczna (sobota, niedziela)

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia.

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej
z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opiekun  w domu pomocy społecznej

Kwalifikacja

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Czas trwania:  2 lata (4 semestry)

Forma: zaoczna (sobota, niedziela)

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga
w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Opiekun w domu pomocy społecznej po ukończeniu nauki może pracować w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz wszystkich instytucjach opiekuńczych.

Branża opieki zdrowotnej (MED)

Opiekun  medyczny

Kwalifikacja

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania:  1 rok (2 semestry)

Forma: zaoczna (sobota, niedziela)

Opiekun medyczny to dziś jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Według wielu prognoz rynku pracy to właśnie tzw. pracownicy opieki osobistej są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników.

Opiekun medyczny to osoba, która ma za zadanie pomagać w sposób profesjonalny osobom chorym
i niesamodzielnym,  zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje
i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo ? leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej.

Technik  farmaceutyczny

Kwalifikacja

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu
               produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety
               i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi
               produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Czas trwania:  2,5 rok (5 semestrów)

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych i  wyrobów medycznych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa. Uczestniczy
w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Technik farmaceutyczny może znaleźć pracę w aptekach, firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, hurtowniach farmaceutycznych.

Technik  masażysta

Kwalifikacja

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania:  2 lata (4 semestry)

Technik masażysta  wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.  

Technik masażysta po ukończeniu nauki może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej , przychodniach. Ponadto techników masażystów chętnie zatrudniają kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej oraz gabinety kosmetyczne. Wielu z nich otwiera swój własny gabinet masażu.

Terapeuta  zajęciowy

Kwalifikacja

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Czas trwania:  2 rok (4 semestry)

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio ? psycho ? społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Branża ogrodnicza (OGR)

Florysta

Kwalifikacja

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Czas trwania:  1 rok (2 semestry)

Forma: zaoczna (sobota, niedziela)

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji, dekoracji wnętrz, tarasów i balkonów z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując techniki florystyczne oraz pomocnicze. Posiada wiedzę z zakresu teorii barw, kompozycji plastycznej oraz materiałoznawstwa roślinnego
i nieroślinnego.

Główne miejsca zatrudnienia florysty to: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, a także imprezy targowe i wystawiennicze.

Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA)

Technik  administracji

Kwalifikacja

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas trwania:  2 rok (4 semestry)

Forma: zaoczna (sobota, niedziela)

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi  z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem konferencji, narad, zebrań oraz sporządzaniem z nich sprawozdań.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,  a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Opłaty

Kategoria: Rekrutacja

Dane do przelewów

Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27

Nazwa: Silesia Bank oddz. Kęty
numer konta : 67 8437 0002 0014 0720 5519 0001

W treści - imie nazwisko, czesne za m-c, szkoła...

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Rekrutacja

Poniżej publikujemy podania dla Kandydatów do szkół, które można pobrać i wydrukować.

 

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia mogą zostać przyjęci do klasy II ? 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 

Wniosek o fakturę za zapłacone czesne


Podania są w formacie *pdf, który można otworzyć za pomocą programu np. Adobe Reader.